MaszatKlub

blogcikkekŐSZI DUPLA nyereményjáték
   

“ŐSZI DUPLA nyereményjáték!

 1. A nyereményjáték szervezője Jelen szabályzat a maszatklub.hu (továbbiakban: Szervező) (maszatklub.hu, +36 30 184 9148, 1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 58. 2 lh/fsz 3., alkossunk@maszatklub.hu) által kezelt, karbantartott https://www.instagram.com/maszatklub_es_maszatvilag és maszatbolt  Instagram oldalán futó „ŐSZI DUPLA!” nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.
 2. Kik vehetnek részt a játékban?

2.1 A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik Instagram fiókkal, kivéve a 2.2. pontban meghatározott személyek.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.2 A Játékban nem vehet részt a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, és mindezen személyek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 1. A játék időtartama
 2. 2023.09.20.  és 2023.09.27 23:59 között
 3. A játék menete

A Játékban való részvételhez keresse fel a MaszatKlub vagy a MaszatBolt Instagram oldalát. Aki a játéknapon közzétett nyereményjátékhoz kapcsolódó bejegyzés alatt hozzászólásban megjelöli válaszában egy ismerősét/barátját/családtagját, akivel szívesen megosztaná a játékot, és teljesíti a további feltételeket, az részt vesz a sorsoláson.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált Instagram profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, email postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékban résztvevő poszt alatti komment a továbbiakban „Játék”.

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) pornográf vagy szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőktől idegen feliratot tartalmaznak, versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (vi) más, a Szervező által nem gyártott vagy forgalmazott márkát hangsúlyosan jelenítenek meg (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve érdekeit sértik, (xi) jogsértőek, (xii) a Szervezők szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Játék koncepciójába.

A Szervező a Játék időtartama alatt 1 nyereményjátékhoz kapcsolódó bejegyzést tesz közzé, melyhez a játékosok hozzászólhatnak. A bejegyzésben egy játékosnak csak egy hozzászólása számít érvényesnek.

 1. Nyeremények

Nyeremény:

 1. 1 db 25.000 Ft értékű alkotós kreatív csomag
 2. 1 db 25.000 Ft értékű alkotós- és játékcsomag

Nyertesek száma: 2 db

 1. Nyeremények sorsolása

6.1 Sorsolás menete

A Játék során a nyertes/ek között a 5. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek kisorsolásra. A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

A nyerteseket a hozzászólók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a http://socialwinner.besocial.hu/alkalmazás segítségével.

A Szervezők a játék során összesen 2 Játékost sorsolnak ki. A sorsolás időpontja a következő:

2023. 09 30

 Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. A Szervező szintén kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 6.2 pontjában foglaltak értelmében nem elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

6.2 Pótsorsolás

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező. A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • az értesítést követően 1 napon belül nem jelentkezett;
 • bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;
 1. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

A nyertesek megállapítását követően, a sorsolás napján legkésőbb 21 óráig a Szervező a maszatklub.hu  Instagram oldalán https://www.instagram.hu/maszatklub_es_maszatvilag, a Játék lezárultával külön kommentben teszi közzé a nyertesek vagy tartaléknyertesek nevét, melyhez a Játékban résztvevők a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.

Ha a nyertesek az Instagram egyéni beállításaiból adódóan nem értesülnek a nyertesség tényéről (nem kap automatikus értesítést róla), azért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyerteseknek az értesítést követően 1 napon belül jelentkezniük kell a Szervezőnél az alkossunk@maszatklub.hu email címen, ellenkező esetben a nyereménytől elesnek. A nyertesektől minden esetben visszaigazoló emailt várunk a nyertes nevének közzétételétől számított 1 napon belül. A visszaigazoló emailnek tartalmaznia kell a nyertes nevét, telefonszámát, és email címét.

A tartaléknyerteseket legkésőbb a nyertes értesítését követő 2 napon belül értesítjük a MaszatKlub  Instagram oldalán https://www.instagram/maszatvilag és a maszatbolton. Az eredeti nyertesek azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságukat elvesztették, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosultak.

A Szervezők a nyereményeket a nyertessel egyeztetve juttatják el a nyerteseknek.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 1. Személyi jövedelemadó

A Szervezők vállalják, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervezők a nyertesek nevében kifizetik a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 1. Adatkezelés és adatvédelem – Adatvédelmi szabályzat

A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a maszatklub.hu (továbbiakban: Szervező) (maszatklub.hu, +36 30 184 9148, 1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 58. 2 lh/fsz3. , alkossunk@maszatklub.hu) által kezelt, karbantartott https://www.instagram.com/maszatvilag Instagram oldalán futó „Őszindító nyereményeső!” nyereményjáték keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. A Játékkal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a szervező felel, mint adatkezelő.

10.1 Adatkezelés célja, időtartama

Az adatkezelők és az adatfeldolgozó a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás (emailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozza fel. A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja. A Szervező a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárását, illetve a nyeremények sikeres átadását és a Játék lezárását követően törli.

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Játékosok a jelen Játékban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervezők ismertethessék a Játékosok nevét.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a személyes adatait (név, telefonszám, email cím), a Szervező az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából felhasználja.

10.2 Tájékoztatás, a Játékos jogai a kezelt adataival kapcsolatban

Az adatkezelők a Játékos kérésére tájékoztatást adnak a Játékos általuk kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelők a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszolnak.

A Játékos a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését ingyenesen, indokolás nélkül. Az adatkezelők a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törlik a Játékost a nyilvántartásából.

Az adatkezelők a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadják: hello@vtibolt.hu

10.3 Jogérvényesítési lehetőségek

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (http://www.naih.hu/) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat. A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.2 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.”25

jj
Back To Top

A honlapunkon cookie-kat használunk.

A weboldal cookie-kat (sütiket) használ a felhasználói élmény növelése és statisztikai célokból. A weboldal által használt cookie-k személyes adatgyűjtéséhez hozzájárulok.