ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

 1. A weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Vállalkozó neve:                    Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó

Székhely:                                1047 Budapest, Perényi Zs. utca 58. 2. lph. fszt. 3.

Nyilvántartási szám:              50917516

Adószám:                               76831676-1-41

Telefonszám:                         0630/528-2872

E-mail cím:                             info@maszatvilag.hu

 1. A Szolgáltató weboldalainak címe:

www.maszatvilag.hu, www.maszatklub.hu

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:
 • Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.
 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.
 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.
 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Előfizető jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.maszatklub.hu weboldalon történő megrendelés (előfizetés) esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet az Előfizető a Szolgáltató internetes oldaláról történő megrendeléssel kezdeményez. Az Előfizető, ha a weboldal szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és az Előfizető között.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. október 1. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Előfizetőre és előfizetésre hatályosak.

Az Előfizető a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. Az Előfizető a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: előfizetés a MaszatKlub online otthonalkotós szolgáltatásra. A szolgáltatás 1-3 év közötti gyermekeknek és szüleiknek szól. A szülő otthonában együtt alkot gyermekével, online szakmai támogatás és hiteles tapasztalatok mellett. A szolgáltatás tartalma: hetente frissülő tematika változatos témákkal, heti egy új videó, heti egy szakmai videó, szakmai cikkek, sablonok, letölthető kártyák és játékok, kreatív kezdőcsomag. A jelen Általános Szerződési Feltételekben részletezett videók, letölthető dokumentumok, játékok a szolgáltatásra előfizetők számára érhetők el a www.maszatklub.hu weboldalon. A kreatív kezdőcsomagot Szolgáltató postai úton küldi el az Előfizetők számára. A Szolgáltató által a weboldalon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki az előfizetést megrendelte és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

 1. Az előfizetői szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

Az Előfizető valamint a Szolgáltató közötti előfizetői jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Előfizető a szolgáltatást megrendeli, megrendelését elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja az Előfizető ajánlatát) az Előfizető által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, vis maior, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni az Előfizetővel, amennyiben pénzmozgás történt.

Az előfizetői szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a megkötött előfizetői szerződés létrejöttének időpontjáról haladéktalanul értesíti az Előfizetőt. Az elektronikus úton kötött Előfizetői szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások a www.maszatklub.hu weboldalon kerülnek bemutatásra, itt részletes leírás található az előfizetéses csomag tartalmáról. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Előfizető kiválasztja az általa megrendelni kívánt szolgáltatás csomagot, ezt követően személyes adatai megadására kerül sor egy erre szolgáló űrlap segítségével. A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére az Előfizető a honlapon lévő adatlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával az Előfizető nyilatkozik jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról.

Az adatok megadását követően a megrendelés elküldésre kerül. Az Előfizető a jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.

A szolgáltatás keretében elérhető videókon, dokumentumokon, játékokon az Előfizető az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez:

Az Előfizető kizárólag saját céljára jogosult használni, kinyomtatni, letölteni a Szolgáltató által készített tartalmakat, azzal, hogy azokat Előfizető másnak tovább nem értékesítheti, nem teheti közzé más internetes oldalon és nem sokszorosíthatja üzleti vagy egyéb célból sem a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában. A jelen bekezdésben rögzített rendelkezések megsértése esetén Előfizető köteles Szolgáltató részére 500.000-10.000.000 Ft összeget kártérítés jogcímen megfizetni. Az üzleti célú lopás kiemelt összegű kártérítést von maga után.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén az Előfizető minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Előfizető által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

Az Előfizető a megrendelés elküldésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget vonhat maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően Szolgáltató egy elektronikus üzenettel visszaigazolja a megrendelést és tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatás vételárának megfizetésével kapcsolatos információkról. A weboldalon történő elektronikus megrendelés feladásával, és a visszaigazolás megküldésével létrejön a szerződés az Előfizető és a Szolgáltató között, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja az Előfizető megrendelését.

(Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail az Előfizetőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor az Előfizető mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatás igénybe venni.)

Az Előfizető elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a weboldal elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

A Szolgáltatót az Előfizető által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az Előfizető számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap az Előfizető ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

Az előfizetés legrövidebb időtartama 30 nap. Határozott időtartamú szerződés esetén a felek vállalják, hogy az előfizetői szerződésben meghatározott határozott időtartamon belül (30 nap) az igényelt szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződést rendes felmondással nem szüntetik meg. Jogszerű felmondás hiányában minden 30 napos előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan, további 30 nappal meghosszabbodik. Felek az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosultak az előfizetési szerződést felmondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik.

 1. Előfizetési díj:

A szolgáltatások igénybevételéért az Előfizető díj fizetésére köteles. Az előfizetési díj a weboldalon kerül feltüntetésre. A weboldalon feltüntetett előfizetési díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Áfa-t, vagyis az Általános Forgalmi Adót.

A Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett díjak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt szolgáltatás vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi az Előfizetőt egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az előfizetési díjakat pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

Az Előfizető elfogadja, hogy az előfizetési díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. Az Előfizetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén az Előfizető köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

 1. Fizetési feltételek:

A Szolgáltató weboldalán leadott előfizetés díját az Előfizető – a Szolgáltató által megküldött elektronikus üzenetben adott információk alapján – banki átutalással, bankkártyás fizetés (Barion) fizeti meg.

Átutalással történő fizetés: az Előfizető ez esetben a Szolgáltató bankszámlájára utalja az előfizetési díjat. Az összeg Szolgáltató bankszámlájára történő megérkezését követően Szolgáltató intézkedik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges információk Előfizető részére történő továbbításáról.

Bankkártyás fizetés (OTP Simple): a weboldalon az Előfizető kiválasztja a kártyás fizetést, majd a banki oldalon meg kell adni a kártya adatait. A fizetés gomb megnyomása utána a bank visszairányítja az Előfizetőt a Szolgáltató weboldalára, ahol láthatja a sikeres tranzakció adatait.

Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja az Előfizető figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 1. Teljesítési idő, a szolgáltatási igénybevétele:

A teljesítés időpontja a megrendelt szolgáltatás igénybevételének biztosítása, a hozzáféréshez való információk megküldése. A megvásárolt szolgáltatás Előfizető részére történő biztosítására az előfizetési díj Szolgáltató bankszámlájára való megérkezését követő 24 órán belül kerül sor.

Az Előfizető a szolgáltatás igénybevételére az előfizetési díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a Szolgáltató e-mailben értesíti az Előfizetőt. Havi előfizetés esetén a hozzáférés érvényessége az e-mailes értésítéstől számított 30 nap. Az előfizetési havonta automatikusan megújul. Előfizető jogosult az előfizetési szerződés megszüntetésére, a jelen Általános Szerződési Feltételek 7. pontjában írt rendelkezéseknek megfelelően, a Szolgáltatóhoz címzett, írásbeli, egyoldalú jognyilatkozat megtételével, a szerződés megszüntetésére a tárgy hónapot követő hó 1. napjától van lehetőség. Tárgy hónapnak az a hónap minősül, amelynek napján a felmondásra irányuló jognyilatkozat a Szolgáltatóhoz megérkezik.

 1. Adatvédelem:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Előfizetői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 1. Elállási jog:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött előfizetői szerződés esetén az Előfizető az előfizetői szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat az előfizetői szerződéstől.

Az Előfizető ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja.

A fenti elállási jog nem illeti meg az Előfizetőt a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a szolgáltatás egészének teljesítését követően), valamint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Előfizető kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Előfizető e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az itt írt elállási jogot.

Előfizető tudomással bír arról, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások vételárának megfizetését követő 24 órán belül elküldje a szolgáltatás-csomag eléréséhez szükséges információkat az Előfizető részére elektronikus üzenet formájában. Az elektronikus üzenet elküldésével az Előfizető elveszíti a jelen pontban részletezett elállási jogát, melyet Előfizető jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával tudomásul vesz.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a fent írt információk elküldését megelőzően van mód.

 1. Szavatosság és jótállás:

A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvben, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a szolgáltatás-csomag nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.

 1. Jótállási vagy szavatossági igény bejelentésének módja:

Amennyiben a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban az Előfizető szavatossági vagy jótállási jogát kívánja érvényesíteni, azt a Szolgáltató részére küldött nyilatkozattal tudja megtenni.

Az Előfizető bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak küldött postai úton küldött levélben (Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó 1047 Budapest, Perényi Zs. utca 58. 2. lph. fszt. 3.), vagy elektronikus levélben (info@maszatvilag.hu).

A levélnek tartalmaznia kell:

 • az Előfizető nevét, címét,
 • a termék/szolgáltatás megnevezését, vételárát,
 • a megrendelés időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • az Előfizető által érvényesíteni kívánt igényt.

Amennyiben a Szolgáltató az Előfizető igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 3 munkanapon belül köteles értesíteni az Előfizetőt.

A Szolgáltató törekszik rá, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül elvégezze.

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt postai úton ((Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó 1047 Budapest, Perényi Zs. utca 58. 2. lph. fszt. 3.), vagy elektronikus levélben (info@maszatvilag.hu) teheti meg.

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Előfizető a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az Előfizetőnek átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Előfizetőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • az Előfizető neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az Előfizető panaszának részletes leírása, az Előfizető által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata az Előfizető panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Előfizető aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve az Előfizető lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Előfizetőket, hogy amennyiben az Előfizető nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez az Előfizető lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat az Előfizető:

Budapesti Békéltető Testület:

Címe:                          1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési címe:         1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma:            06 (1) 488 21 31

Fax száma:                  06 (1) 488 21 86

E-mail cím:                 bekelteto.testulet@bkik.hu

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék az Előfizető és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy az Előfizető megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, az Előfizetőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület az Előfizető hátrányára dönt.

A Békéltető Testület eljárása az Előfizető kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • az Előfizető nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • az Előfizető álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • az Előfizető nyilatkozatát arról, hogy az Előfizető a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • az Előfizető nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • az Előfizető aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára az Előfizető bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában az Előfizető rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha az Előfizető meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben az Előfizető fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Az Előfizető jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

Az Előfizető weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy az Előfizető az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Az Előfizetőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 1. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019.10.01 napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.