ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 NÉMETH-VARGA ZSÓFIA

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

 HATÁLYOS: 2018. MÁJUS 25. NAPJÁTÓL

VISSZAVONÁSIG

 

 1. Az adatkezelő adatai:

Vállalkozó neve:                              Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó

Székhely:                                           1047 Budapest, Perényi Zs. utca 58. 2. lph. fszt. 3.

Nyilvántartási szám:                       50917516

Adószám:                                          76831676-1-41

Telefonszám:                                   0630/528-2872

E-mail cím:                                       info@maszatvilag.hu

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, partnereink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően.

Ezúton nyilatkozunk, hogy az egyéni vállalkozó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.

A vállalkozó fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit.

Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az egyéni vállalkozó székhelyén és weboldalán. Az egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

A vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a vállalkozóra, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a vállalkozó tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre (kivéve belső (pl. munkavállalókkal kapcsolatos) adatkezelések).

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 1. Jogszerű adatkezelés a vállalkozónál:

A személyes adatok kezelésére az egyéni vállalkozónál kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelés jogszerűségét a vállalkozó a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha a vállalkozó megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A vállalkozó a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

 1. Személyes adatok kezelése a vállalkozónál:

Vállalkozásunk oktatási, nevelési tevékenységet folytat. Jelenleg két tematikus foglalkoztatást szervezünk:

 1. MaszatVilág néven tartunk kreatív, kézműves foglalkozássorozatot 1-3 éves gyermekeknek és szüleiknek. A foglalkozások 2 hetente kerülnek megszervezésre, 6 alkalmas, 4 hónapra szóló bérlettel tudják látogatni a gyermekek és szüleik ezeket az eseményeket. A foglalkozások 3 részből állnak (mondókázás, téma bevezetése, bábozás – alkotás (festés, maszatolás, ragasztás) – fejlesztő játékok (finommozgás fejlesztése). Kereskedelmi tevékenységet is folytatunk, saját termékeinket forgalmazzuk (fejlesztő csomagok, kreatív csomagok).
 2. OkoSuli néven kerül megrendezésre iskolaelőkészítő tanfolyamunk, 5-6 éves gyermekek részére.
 3. A maszatklub.hu weboldal és a hozzá tartozó előfizetéses szolgáltatás üzemeltetése.

Ezen tevékenységek elvégzése során kerülünk kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatjuk:

 1. Foglalkozásainkra jelentkezni e-mail útján, vagy telefonon lehet. A szülők ilyen módon tudnak kapcsolatba lépni velünk. A foglalkozásra jelentkezés alkalmával a szülő nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a gyermek keresztnevét és életkorát kérjük megadni. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a foglalkozások szervezése, a szülővel való kapcsolattartás, a gyermek korának megfelelő foglalkozásra irányítása és a foglalkozáson való kapcsolatteremtés érdekében van szükség.
 2. A foglalkozásokra járó gyermekek tekintetében elsősorban nevüket és életkorukat kezeljük, mint személyes adat. Amennyiben a gyermek különleges bánásmódot, egyéni fejlesztést igényel, előfordulhat, hogy anamnézis lapot kapunk a szülőtől, annak érdekében, hogy a gyermek speciális fejlesztési igényeinek eleget tudjunk tenni. Az anamnézis lap tartalmazza a gyermek személyes adatait és egészségi állapotával kapcsolatos különleges adatokat is. Az anamnézis lapról készült másolati példányt és a gyermek adatait addig tároljuk, ameddig a gyermek részt vesz foglalkozásainkon. Ezt követően az iratot haladéktalanul (de legkésőbb 3 munkanapon belül) megsemmisítjük.
 3. A foglalkozásokon való részvétel díját készpénzben és átutalással is fizetheti a szülő. 6 alkalmas, 4 hónapra szóló bérletek vásárlására van lehetőség. A bérletek áráról nyugtát, vagy igény esetén áfás számlát állítunk ki. A számla a vásárló nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt rendelkezések értelmében, az ott írt megőrzési idő figyelembevételével tároljuk. Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó a számlázás során számlatömb segítségével állítja ki a számlát.
 4. Előfordul, hogy munkánk során jogi személyekkel is kapcsolatba kerülünk (elsősorban céges rendezvények alkalmával). Partnereinkkel az együttműködés ajánlatkéréssel kezdődik, mely során tudomásunkra jut a partner neve, a kapcsolattartó személyes adatai. Az adatok felhasználására kizárólag a kapcsolatfelvétel, az ajánlatadás teljesítése érdekében van szükségünk. Amennyiben az érdeklődő nem fogadja el ajánlatunkat, a tudomásunkra jutott személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük. Az ajánlat elfogadása esetén létrejön a szerződéses kapcsolat a szolgáltatás megrendelőjével, a személyes adatok kezelésének jogalapja a kapcsolattartó hozzájárulása.
 5. Termékeink értékesítése kapcsán jelenleg e-mailen, vagy Facebook oldalunk használatával fogadunk megrendeléseket. A megrendelés teljesítése érdekében a vásárló nevét, címét, esetleg adószámát kérjük el. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. A megrendelt termékek összekészítését követően számlát állítunk ki a vásárló nevére, címére. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat szerződéses, majd a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. A vásárló adatait továbbítjuk szerződött futárcégünk részére is.
 6. Vállalkozásunk üzemelteti a maszatklub.hu weboldalt, ahol a szülők gyermekeikkel való – otthonukban történő – együtt alkotását kívánjuk támogatni, hiteles szakmai tapasztalatainkkal. A szolgáltatás előfizetéses rendszer keretében működik. Az előfizetésre a weboldalon keresztül van lehetőség, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, ahol az előfizető megadja személyes adatait (név, számlázási cím, e-mail cím). A személyes adatok kezelésére a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor. Az előfizetési díj összegéről havonta állítunk ki számlát. A számla az előfizető nevét, címét tartalmazza. A számlán szereplő személyes adatok kezelésére a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. A számlát és így a rajta szereplő személyes adatokat is a jogszabályban rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve tároljuk, 5 évig.
 7. A weboldalakon lehetőség van feliratkozni hírlevélre, név, e-mail cím megadásával. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
 8. Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, az ajánlatkérések teljesítése, vagy egyéni hozzájárulásuk értelmében.
 9. Szállítóink elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezeljük és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban vagyunk. A foglalkozások helyszínéül szolgáló helyiségeket, termeket bérbe vesszük a foglalkozás időtartamára. A bérbeadóval bérleti jogviszonyban állunk. Anyagbeszerzések tekintetében nagykereskedelmi cégek, hobby-boltok, nyomdák a partnereink. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, egyéni vállalkozó személyes adatai).
 10. A vállalkozásunkhoz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzánk. Az önéletrajzban szereplő személyes adatokkal kapcsolatban is történik személyes adatkezelés.
 11. Vállalkozásunk Facebook oldalakat is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Facebook oldalunkon alkalmanként nyereményjátékot is szervezünk.
 12. Vállalkozásunk üzemelteti a maszatvilag.hu és a www.maszatklub.hu weboldalakat. A weboldalakon alkalmazott cookie-k adatgyűjtése is személyes adatkezelésnek minősül.
 13. Tevékenységünk bemutatása és a szülők és gyermekek kérésének eleget téve a foglalkozások és rendezvények alkalmával a résztvevőkről fénykép és videófelvételt készítünk. Videó felvételeket készítünk az előfizetési rendszer keretében üzemeltetett szolgáltatásainkra is. A felvételeket – az érintettek hozzájárulásával – weboldalunkon, közösségi média oldalainkon és egyéb megjelenéseink során használjuk fel.

Az egyéni vállalkozó a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 1. A egyéni vállalkozóval  kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ha az adatkezelést a vállalkozó nevében más végzi, a cég kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

Az egyéni vállalkozó képviselője ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az egyéni vállalkozó képviselője által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (https://maszatklub.hu.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek. Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Elfogadom, hogy a Németh-Varga Zsófia EV. (1047 Budapest, Perényi Zsigmond utca 58. 2 lh. fsz 3. ) által a https://maszatklub.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 1. Az egyéni vállalkozó által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

Vevői szerződések:

 Foglalkozásainkra jelentkezni e-mail útján, vagy telefonon lehet. A szülők ilyen módon tudnak kapcsolatba lépni velünk. A foglalkozásra jelentkezés alkalmával a szülő nevét, e-mail címét, telefonszámát, valamint a gyermek keresztnevét és életkorát kérjük megadni. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatok kezelésére kizárólag a foglalkozások szervezése, a szülővel való kapcsolattartás, a gyermek korának megfelelő foglalkozásra irányítása és a foglalkozáson való kapcsolatteremtés érdekében van szükség. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, 16 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelése tekintetében a törvényes képviselő hozzájárulása. A gyermek személyes adatait kizárólag addig kezeljük, amíg foglalkozásaink résztvevője. Ezt követően az adatok haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerülnek. A törvényes képviselő személyes adatait a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével kezeljük (5 év), ezt követően kerülnek törlésre.

 

Előfordul, hogy munkánk során jogi személyekkel is kapcsolatba kerülünk (elsősorban céges rendezvények alkalmával). Partnereinkkel az együttműködés ajánlatkéréssel kezdődik, mely során tudomásunkra jut a partner neve, a kapcsolattartó személyes adatai. Az adatok felhasználására kizárólag a kapcsolatfelvétel, az ajánlatadás teljesítése érdekében van szükségünk. Amennyiben az érdeklődő nem fogadja el ajánlatunkat, a tudomásunkra jutott személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük. Az ajánlat elfogadása esetén létrejön a szerződéses kapcsolat a szolgáltatás megrendelőjével.

A jogi személyek képviseletében eljáró személy minden esetben külön hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

Termékeink értékesítése kapcsán jelenleg e-mailen, vagy Facebook oldalunk használatával fogadunk megrendeléseket. A megrendelés teljesítése érdekében a vásárló nevét, címét, esetleg adószámát kérjük el. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése. A megrendelt termékek összekészítését követően számlát állítunk ki a vásárló nevére, címére. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. A vásárló adatait továbbítjuk szerződött futárcégünk részére is. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, majd jogszabályban írt kötelezettség teljesítése. Az adatokat a jogszabályban rögzített megőrzési idő figyelembevételével őrizzük meg (5 év).

Vállalkozásunk üzemelteti a www.maszatklub.hu weboldalt, ahol a szülők gyermekeikkel való – otthonukban történő – együtt alkotását kívánjuk támogatni, hiteles szakmai tapasztalatainkkal. A szolgáltatás előfizetéses rendszer keretében működik. Az előfizetésre a weboldalon keresztül van lehetőség, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, ahol az előfizető megadja személyes adatait (név, számlázási cím, e-mail cím). A személyes adatok kezelésére a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor. Az előfizetési díj összegéről havonta állítunk ki számlát. A számla az előfizető nevét, címét tartalmazza. A számlán szereplő személyes adatok kezelésére a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. A számlát és így a rajta szereplő személyes adatokat is a jogszabályban rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve tároljuk, 5 évig.

Szállítói szerződések:

 

Szállítóink elérhetőségeit (név, e-mail cím, telefonszám) is kezeljük és szolgáltató cégekkel is kapcsolatban vagyunk. A foglalkozások helyszínéül szolgáló helyiségeket, termeket bérbe vesszük a foglalkozás időtartamára. A bérbeadóval bérleti jogviszonyban állunk. Anyagbeszerzések tekintetében nagykereskedelmi cégek, hobby-boltok, nyomdák a partnereink. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a magánszemély, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja magánszemélyek és egyéni vállalkozók esetében a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. A cégek képviselőivel hozzájáruló nyilatkozatot töltünk ki, melyben tájékoztatjuk őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kérjük, hogy kezelhessük adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett, írásos hozzájárulása az adatkezeléshez. A személyes adatokat a jogszabályban írt megőrzési idő figyelembevételével tároljuk (5 év).

 1. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

A foglalkozásokon való részvétel díját készpénzben és átutalással is fizetheti a szülő. 6 alkalmas, 4 hónapra szóló bérletek vásárlására van lehetőség. A bérletek áráról nyugtát, vagy igény esetén áfás számlát állítunk ki. A számla a vásárló nevét, címét esetleg adószámát tartalmazza. A számlát jogszabályban írt rendelkezések értelmében, az ott írt megőrzési idő figyelembevételével tároljuk (5 év). Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó a számlázás során számlatömböt használ a számla kiállításához. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése.

Termékvásárlás esetén a megrendelt termékek összekészítését követően számlát állítunk ki a vásárló nevére, címére. Az ilyen módon tudomásunkra jutott személyes adatokat szerződéses, majd a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. A számla a megrendelő (vásárló) nevét, címét, esetleg adószámát tartalmazza. A számlát a jogszabályban írt rendelkezések értelmében, az ott írt megőrzési idő figyelembevételével tároljuk (5 év).

Az előfizetési díj összegéről havonta állítunk ki számlát. A számla az előfizető nevét, címét tartalmazza. A számlán szereplő személyes adatok kezelésére a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. A számlát és így a rajta szereplő személyes adatokat is a jogszabályban rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve tároljuk, 5 évig.

 1. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

A foglalkozásainkra járó gyermekek tekintetében elsősorban nevüket és életkorukat kezeljük, mint személyes adat. Amennyiben a gyermek különleges bánásmódot, egyéni fejlesztést igényel, előfordulhat, hogy anamnézis lapot kapunk a szülőtől, annak érdekében, hogy a gyermek speciális fejlesztési igényeinek eleget tudjunk tenni. Az anamnézis lap tartalmazza a gyermek személyes adatait és az egészségi állapotával kapcsolatos különleges adatokat is. Az anamnézis lapról készült másolati példányt és a gyermek adatait addig tároljuk, ameddig a gyermek részt vesz foglalkozásainkon. Ezt követően az iratot haladéktalanul (de legkésőbb 3 munkanapon belül) megsemmisítjük. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása.

Tevékenységünk bemutatása és a szülők és gyermekek kérésének eleget téve a foglalkozások és rendezvények alkalmával a résztvevőkről fénykép és videófelvételt készítünk. A felvételeket – az érintettek hozzájárulásával – weboldalunkon, közösségi média oldalainkon és egyéb megjelenéseink során használjuk fel. A felvételek felhasználására kizárólag az érintett előzetes, kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kerül sor. 16 éven aluli gyermek esetében a felvétel felhasználásához a hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük.

Az érintett az egyéni vállalkozó Facebook oldalán, vagy egyéb online felületein történő vásárlással, előfizetéssel, hírlevélre történő feliratkozással, űrlapok használatával, valamint a cookie-k elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az egyéni vállalkozótól nem vásárolhat ilyen módon, nem fizethet elő ilyen módon az egyéni vállalkozó szolgáltatására, nem iratkozhat fel hírlevélre, nem tölthet ki űrlapot és a cookie-k elfogadása, vagy elutasítása tekintetében sem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

A fentiekben említett gyermekekkel kapcsolatos különleges adatkezelésen kívül, az egyéb módon a vállalkozó tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az egyéni vállalkozó nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat a vállalkozó képviselőjének tudta nélkül került az egyéni vállalkozó bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

 1. E-mail címek, telefonszámok megőrzése az egyéni vállalkozónál:

Tevékenységünk során partnereink, ügyfeleink, vásárlóink, megrendelőink e-mail címe és telefonszáma is tudomásunkra jut. Az ilyen módon rendszerünkbe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek.

Néhány esetben továbbra is jogos érdekünk fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kérjük az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez.

 1. Az egyéni vállalkozóhoz beérkezett pályázatok, önéletrajzok kezelése:

A vállalkozásunkhoz pályázó természetes személyek önéletrajzot nyújtanak be hozzánk. Amennyiben az önéletrajz benyújtására azért került sor, mert munkavállalót kerestünk és meghirdettük az állást, úgy az önéletrajz kizárólag azzal az állással kapcsolatban használható fel.

Amennyiben a pályázó nem felelt meg a meghirdetett állással kapcsolatos feltételeknek és másik jelölt került kiválasztásra, az önéletrajz azonnal megsemmisítésre kerül. Vállalkozásunk kizárólag az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatot, feltéve, ha annak megőrzésére adatkezelési célunk elérése érdekében szükség van.

Vállalkozásunk „anonim” álláshirdetéseket (azok az álláshirdetések, amelyekben a munkáltató nem tűnteti fel a cégnevet, ezért az álláspályázat elküldésének időpontjában a jelentkezők nem lehetnek tisztában azzal, hogy mely munkáltatónak az állására jelentkeznek) nem ad fel, ugyanis ez ellentétes az adatkezelő kilétére vonatkozó előzetes tájékoztatás követelményével. Az egyéni vállalkozó, amennyiben álláshirdetést ad fel, minden esetben tájékoztatja az érintetteket kilétéről.

Ha a pályázó hirdetés nélkül, önszántából küldött önéletrajzot hozzánk, nyilatkoztatjuk, hogy hozzájárul-e az egyéni vállalkozó általi személyes adatkezeléshez. Az önéletrajz beküldése nem jelenti azt, hogy az érintett hozzá is járul ahhoz, hogy a pályázati anyagát megőrizzük. Fontos az is, hogy kizárólag az álláspályázó által megjelölt munkakörök megüresedése vonatkozásában használhatjuk fel az önéletrajzot. Az önéletrajzok tárolása alapesetben 3 hónap, kivéve, ha az érintett hozzájárulásában hosszabb időt állapít meg.

Az álláspályázat elbírálása során kizárólag abban az esetben ellenőrizzük és nyerünk információt a pályázó közösségi oldalon található profiloldaláról, amennyiben erről előzetesen tájékoztattuk az érintetteket. Ilyen esetekben is kizárólag csak a nyilvános adatokat tekintjük meg és kizárólag azokat az információkat vesszük alapul a kiválasztás során, amelyek lényegesek az álláspályázattal vagy a munkakörrel kapcsolatban. Az állásra pályázó profiloldalát semmilyen körülmények között nem mentjük, vagy tároljuk és nem továbbítjuk harmadik személy számára.

Amennyiben az érintett nem kerül kiválasztásra az adott állásra, úgy tájékoztatjuk erről és az elutasítás okáról.

 1. Fényképek készítése az egyéni vállalkozónál:

Tevékenységünk bemutatása és a szülők és gyermekek kérésének eleget téve a foglalkozások és rendezvények alkalmával a résztvevőkről fénykép és videófelvételt készítünk. Videó felvételeket készítünk az előfizetési rendszer keretében üzemeltetett szolgáltatásainkra is. A felvételeket – az érintettek hozzájárulásával – weboldalunkon, közösségi média oldalainkon és egyéb megjelenéseink során használjuk fel. A felvételek felhasználására kizárólag az érintett előzetes, kifejezett és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kerül sor. 16 éven aluli gyermek esetében a felvétel felhasználásához a hozzájárulást a törvényes képviselőtől kérjük.

 1. Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó weboldala:

Az egyéni vállalkozó saját weboldalain mutatja be tevékenységét, szolgáltatásait az érdeklődők számára. A honlapok tájékoztatást adnak a látogatók számára a társaság szolgáltatásairól és elérhetőségi adatokat is tartalmaznak.

Az egyéni vállalkozó weboldalai:

www.maszatvilag.hu

www.maszatklub.hu

Az egyéni vállalkozó weboldalai működésük során Cookie-kat használnak. Az általuk nyert személyes adatok kezelésének jogalapja a látogató hozzájárulása.

Cookie-k (Sütik):

A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
 • megkönnyítik a weboldalak használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalakat, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.

Ha úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldalak valamennyi funkcióját.

 

Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):

Az egyéni vállalkozó weboldalai alkalmazzák a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az egyéni vállalkozó információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlapok fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival. A sütik tárolását a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldalak valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint.

Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Az érintett az egyéni vállalkozó weboldalán a cookie-k elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a cookie-k elfogadása, vagy elutasítása tekintetében nem nyilatkozhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Vállalkozásunk üzemelteti a www.maszatklub.hu weboldalt, ahol a szülők gyermekeikkel való – otthonukban történő – együtt alkotását kívánjuk támogatni, hiteles szakmai tapasztalatainkkal. A szolgáltatás előfizetéses rendszer keretében működik. Az előfizetésre a weboldalon keresztül van lehetőség, egy jelentkezési űrlap kitöltésével, ahol az előfizető megadja személyes adatait (név, számlázási cím, e-mail cím). A személyes adatok kezelésére a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor. Az előfizetési díj összegéről havonta állítunk ki számlát. A számla az előfizető nevét, címét tartalmazza. A számlán szereplő személyes adatok kezelésére a jogszabályban írt kötelezettség teljesítése érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. A számlát és így a rajta szereplő személyes adatokat is a jogszabályban rögzített megőrzési kötelezettségnek eleget téve tároljuk, 5 évig.

Az érintett az egyéni vállalkozó weboldalán történő előfizetéssel kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy ilyen módon nem fizethet elő az egyéni vállalkozó szolgáltatására, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 1. Hírlevélre történő feliratkozás:

A weboldalakon a látogatóknak lehetőségük van feliratkozni hírlevélre is. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat, valamint arról is, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) történő kezeléséhez. Az érintettet az Adatkezelési Tájékoztatóban írt jogok illetik meg és az ott írt módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevél küldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb eseményekről, hírekről, a vonatkozó és hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hírlevélre és/vagy DM célú levélküldésre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul, az adatkezelő természetesen lehetőséget ad arra, hogy az érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását és leiratkozzon a hírlevélről.

Az érintett az adatkezelő weboldalán a hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

 1. Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó közösségi oldalai:

Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó facebook oldalai:

https://www.facebook.com/maszatvilag/

https://www.facebook.com/okosuli/

………………………………………………………..

Az egyéni vállalkozó Facebook oldalt és több csoportot is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére. Vállalkozásunk a Facebook oldalakon is népszerűsíti tevékenységét. Ezeket az oldalakat a cég marketing célokra használja. A Facebook oldalakon alkalmanként nyereményjátékot is indít.

A MaszatVilág Facebook oldalnak van két zárt csoportja:

 1. MaszatVilág információs csoport – ehhez bárki csatlakozhat.
 2. MaszatVilág zárt közösség – kifejezetten a foglalkozásokra bérletet váltó szülők részére. A csoport alapításának célja a szülők tájékoztatása a foglalkozásokkal kapcsolatban, valamint a foglalkozásokon készült felvételek elérhetővé tétele a szülők számára.

Az OkoSuli Facebook oldalon belül készülünk egy belső, zárt csoporttal a szülők számára, ahol házi feladatokat és a foglalkozásokon készült felvételeket osztjuk majd meg a foglalkozásokra járó gyermekek szüleivel.

A Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújtunk. Ha az érdeklődő a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzánk, igyekszünk azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalakon tudomásunkra jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használjuk fel, további reklám célokra nem.

A Facebook oldal használatának célja:

 • közösségi média felületen történő reklámozás és a weboldalon történő közösségi megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele,
 • a foglalkozások iránt érdeklődők naprakész információkat kapjanak,
 • az érdeklődők motiválása a foglalkoztatásokhoz való csatlakozásra,
 • szakmai tartalmakat, blogcikkek megosztása,
 • kapcsolatfelvétel biztosítása az érdeklődők számára,
 • termékvásárlás lebonyolítása.

Ezúton tájékoztatjuk követőinket, hogy a Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és más hirdetésekkel való megcélzását.

Lehetőség van arra, hogy a Facebookon keresztül részt vegyen az egyéni vállalkozó által indított nyereményjátékon. Aki csatlakozik a játékhoz, sorsoláson vesz részt. A nyeremény átadása érdekében a vállalkozó elkéri a nyertes személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), melyeket kizárólag a nyeremény kézbesítése érdekében, majd a jogszabályban előírt őrzési kötelezettségnek eleget téve tárol.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni velünk, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Vállalkozásunknak nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Az egyéni vállalkozó nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook oldalán talál.

A Facebook oldalakon követők személyes adatait hozzájárulásuk értelmében kezeljük, a hozzájárulást megadottnak tekintjük azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalinkat, bejegyzéseinket, illetve kommentet ír azokhoz.

Az érintett az egyéni vállalkozó Facebook oldalán, vagy egyéb felületein történő vásárlással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy az egyéni vállalkozótól nem vásárolhat, tekintettel arra, hogy a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az egyéni vállalkozónak nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak.

Már az Instagram közösségi oldalon is jelen vagyunk az alábbi elnevezésű profillal:

https://www.instagram.com/maszatvilag

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik.

 1. A felhő alapú alkalmazások használata során megvalósuló személyes adatkezelés:

Vállalkozásunk elsősorban a dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgáltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást nyújtanak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások nagy előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.

Ezekben az esetekben az adatkezelők mi vagyunk, a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak tekinthető, aki a személyes adatokat az adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére, és csak az adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

A lehető legnagyobb odafigyeléssel választjuk meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereinket, minden, általában elvárható intézkedést megteszünk, hogy azokkal megrendelőink adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössünk, azok adatkezelési elvei számunkra átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizzük.

A felhő alapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag mi férhetünk hozzá.

Partnereink, vásárlóink a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával, valamint a közöttünk létrejött szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak.

 1. Az egyéni vállalkozó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező.

Az egyéni vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

 1. Az adatkezelés biztonsága:

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az adatkezelő fokozottan ügyel partnerei, ügyfelei személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben való tárolása), valamint az informatikai védelmet is.

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:
 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 58. 2. lph. fszt. 3.

E-mail: info@maszatvilag.hu

 Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 58. 2. lph. fszt. 3.

E-mail: info@maszatvilag.hu

 Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 58. 2. lph. fszt. 3.

E-mail: info@maszatvilag.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 58. 2. lph. fszt. 3.

E-mail: info@maszatvilag.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 58. 2. lph. fszt. 3.

E-mail: info@maszatvilag.hu

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Németh-Varga Zsófia egyéni vállalkozó 1047 Budapest, Perényi Zs. u. 58. 2. lph. fszt. 3.

E-mail: info@maszatvilag.hu

 Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

 1. Adatvédelmi incidens:

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely  a személyes adatok:

 • megsemmisülésével,
 • elvesztésével,
 • megváltoztatásával,
 • jogosulatlan közlésével vagy
 • jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).

Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 1. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 1. Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:         1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                      http://www.naih.hu

 1. Egyéb rendelkezések:

Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Budapest, 2018. május 25.

Németh-Varga Zsófia

egyéni vállalkozó

 1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Ssz.Személyes adat kezelésének megnevezéseAz adatkezelés céljaAz adatkezelés jogalapjaA személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1.A foglalkozásokra való jelentkezés során megadott személyes adatok (szülő neve, e-mail címe, telefonszáma).A szerződés teljesítése, kapcsolattartás érdekében.A szerződéses kötelezettség teljesítése, majd a jogszabályban írt megőrzési kötelezettség teljesítése.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követőn 30 napon belül.
2.A foglalkozáson résztvevő gyermek személyes adatai (név, életkor)A szerződés teljesítése érdekében.Az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása alapján.A gyermek személyes adatait kizárólag addig kezeljük, amíg a gyermek foglalkozásaink résztvevője. Ezt követően haladéktalanul megsemmisítjük azokat, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
3.A foglalkozásokon résztvevő gyermek különleges adatai (egészségi állapottal kapcsolatos adatok, BNO kód).A szerződés teljesítése érdekében, a megfelelő foglalkozás alkalmazása céljából.Az érintett törvényes képviselőjének hozzájárulása alapján, a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése jogalappal.A különleges adatokat kizárólag addig kezeljük, amíg a gyermek foglalkozásaink résztvevője. Ezt követően haladéktalanul megsemmisítjük azokat, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
4.Jogi személy kapcsolattartójának ajánlatkérés során megadott személyes adatai.Az ajánlatkérés teljesítése érdekében.Az érintett hozzájárulása alapján.A hozzájárulás visszavonása során haladéktalanul. Amennyiben az ajánlat nem kerül elfogadásra, úgy haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törlésre kerül
5.Magánszemély (vagy egyéni vállalkozó) termékvásárlása esetén megadott személyes adatok.A szerződés teljesítése érdekében, a vásárolt termék elküldése érdekében.Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
6.A www.maszatklub.hu weboldalon történő előfizetés során megadott személyes adatok (név, cím, e-mail cím).A szerződés teljesítése érdekében, kapcsolattartás miatt.Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
7.A szállítók, szolgáltatók, alvállalkozók személyes adatai (magánszemély, vagy egyéni vállalkozó esetén).Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség (8 év) leteltét követőn 30 napon belül.
8.A szállító cégek, szolgáltatók, alvállalkozó kapcsolattartóinak személyes adatai.Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében.Az érintett hozzájárulása alapján.A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul. A szerződés megszűnését követő 10 munkanapon belül, kivéve, ha jogszabály rendelkezik a szerződéssel kapcsolatban megőrzési kötelezettségről (a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül).
9.A szolgáltatásunkat igénybevevők, vásárlóink és előfizetőink (természetes személy, egyéni vállalkozó esetén) számára kiállított számlán szereplő személyes adatok.Jogszabályban írt kötelezettség teljesítése, a számla kiállítása érdekében.Jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése.A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
10.Beérkező e-mailekkel (feladók e-mail címével), telefonszámokkal kapcsolatos adatkezelés.Szerződéses kötelezettség teljesítése érdekében, vagy hozzájárulás alapján.Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése, vagy az érintett hozzájárulása.A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül, vagy a hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul, max. 3 munkanapon belül.
11.Álláspályázók önéletrajzában szereplő személyes adatok.A meghirdetett állás betöltése, vagy egy esetleges későbbi megüresedés betöltése. A megfelelő kvalitású munkavállaló megtalálása.Az érintett hozzájárulása.Meghirdetett állás esetén, sikertelen pályázó önéletrajzát haladéktalanul megsemmisítjük. Az érintett önszántából beküldött önéletrajzát hozzájárulásával tároljuk, a hozzájárulásban írt határideig.
12.A Facebook, Instagram oldalak használata során tudomásunkra jutott személyes adatok.Tevékenységünk népszerűsítése érdekében.Az érintett hozzájárulása.A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.
13.A nyereményjátékok szervezése kapcsán tudomásunkra jutott személyes adatok.A nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a nyeremény átadása érdekében.Az érintett hozzájárulása és jogszabályban írt kötelezettség teljesítése.A jogszabályban írt megőrzési kötelezettség figyelembevételével, a kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
14.A foglalkozásokon, rendezvényeken készített fénykép,- és videófelvételeken szereplő érintettek személyes adatai (képmás).Tevékenységünk népszerűsítése érdekében, valamint a szülők kérésének eleget téve. A www.maszatklub.hu weboldalra készítendő videók felvétele.Az érintett (illetve törvényes képviselőjének) hozzájárulása.A hozzájárulás visszavonása esetén, haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
15.A weboldalakon a hírlevélre történő feliratkozás során megadott személyes adatok.Hírlevél küldése érdekében.Az érintett hozzájárulása alapján.A hozzájárulás visszavonását követően haladéktalanul.